ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden Hertel Industrial Services België

ART. 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitsluitend de algemene voorwaarden van Hertel zijn van toepassing op alle contracten afgesloten met Hertel. Ze zijn toepasselijk in het geheel en met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die eventueel door de klant/koper (de “Klant”) gebruikt zouden worden op één of ander ogenblik van de onderhandelingen. Bij expliciete of impliciete opdrachtgeving en aanvaarding van deze opdracht door Hertel, ziet de Klant af van zijn algemene en/of bijzondere voorwaarden en bevestigt de Klant onherroepelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Hertel.

ART. 2: LEVERINGEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

 • Onze levering- en uitvoeringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en zijn niet bindend. Hertel verbindt zich tot een middelenverbintenis en geenszins tot een resultaatsverbintenis inzake de uitvoering van de werkzaamheden binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn. Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten voordele van de Klant.
 • Elke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van Hertel, met inbegrip van handelingen gesteld door derden, die een hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Hertel of waardoor Hertel gedwongen wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten wordt beschouwd als een geval van overmacht. Gebeurtenissen of omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, arbeidsgeschillen, geschillen met leveranciers, panne van installaties of machines, verkeersproblemen en cybercrimemisdrijven worden als overmacht gezien.
 • De tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden wegens overmacht zal van rechtswege leiden tot een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking.
 • Als de Klant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bijkomende werken eist, behoudt Hertel zich het recht voor om een verlenging van de oorspronkelijke uitvoeringstermijn te vorderen.

ART. 3: UITVOERING

 • De werken worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving (Welzijnswet, CODEX over het welzijn op het werk, enz.).
 • Uitvoering vindt plaats tijdens normale werktijden van 40u per week, van maandag tot vrijdag, met een 8u per dag.
 • De Klant dient in het bezit te zijn van de nodige vergunningen.
 • Het aanbod van Hertel is gebaseerd op de informatie die in het kader van de aanbieding is verstrekt en de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van door de Klant verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften en dergelijke.
 • Indien Hertel geconfronteerd wordt met incorrecte of onvolledig informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften zal deze dit melden aan de Klant. Deze laatste zal uiterlijk binnen 15 dagen de correcte of volledige informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften aan Hertel overmaken bij gebreke waaraan Hertel zich het recht voorbehoudt de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • De Klant is eveneens verantwoordelijk voor kenmerken van de bouwplaats die niet zichtbaar zijn voor Hertel (bijvoorbeeld de gesteldheid van de ondergrond, aanwezigheid van kabels en leidingen e.d.) en waarvoor Hertel dientengevolge geen verantwoordelijkheid kan dragen.
 • De Klant zal, behoudens andersluidende overeenkomsten, zorgen voor:
 • gratis levering van drinkbaar water en elektrische voeding in de directe nabijheid van onze werfinrichting;
 • de tijdige opmaak en goedkeuring van de nodige tekeningen en plannen;
 • de tijdige verwijdering van alle afval, etc. hetzij van hemzelf hetzij afkomstig van derden;
 • de nodige voorzieningen en voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid ter plaatste;
 • de nodige voorzieningen voor opslag van alle mogelijke materialen welke Hertel nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht;
 • civiele werkzaamheden;
 • het buiten dienst stellen van de installatie.
 • De materialen en onderdelen die op de werf worden geleverd voor de uitvoering van het werk blijven eigendom van Hertel. Bij incorporatie van die materialen en onderdelen tijdens de uitvoering van het werk gelden de voorbehouden inzake overdracht van eigendom en risico zoals uiteengezet in artikel 12.
 • Ingeval van onderaanneming en wanneer de uit te voeren werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, stelt de Klant een registratiesysteem ter beschikking van Hertel. De Klant informeert Hertel over de soorten registratiemiddelen die op de plaats waar de werken worden uitgevoerd kunnen worden gebruikt.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Hertel de werken volledig of gedeeltelijk in onderaanneming toevertrouwen aan een derde.
 • Bij het in gebreke blijven of de miskenning van één der bepalingen opgenomen in deze clausule, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de aannemingsprijs onder voorbehoud van hoger aan te tonen schade.

ART. 4: VERGADERINGEN

Telkens wanneer Hertel erom verzoekt, zal de Klant aanwezig zijn of zich door een bevoegd persoon laten vertegenwoordigen op alle eventuele vergaderingen. De verslagen van deze vergaderingen zullen aan de Klant tegenstelbaar zijn en hij zal geacht worden ze te aanvaarden wanneer hij geen opmerkingen formuleert binnen de vijf dagen na datum van verzending van het verslag.

ART. 5: AANVAARDING DER WERKEN

Bij het einde van de werkzaamheden zullen de werken worden opgeleverd op tijd en wijze door Hertel bepaald, behoudens andersluidende overeenkomst.

ART. 6: BETALING

 • Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle uitgestelde facturen contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand van het gefactureerde bedrag verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur, alsmede een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 250.
 • De Klant zal geen inhoudingen voor garantie of waarborg uitvoeren op de facturen van Hertel.
 • Betaling overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst wordt beschouwd als een wezenlijke voorwaarde van de overeenkomst. Niet-nakoming van een dergelijke verplichting wordt door Hertel beschouwd als een ernstige tekortkoming en een grond voor opschorting en/of beëindiging van de overeenkomst, dit ter vrije beoordeling van Hertel, zonder dat Hertel enige sanctie kan worden opgelegd of zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook ontstaat.

ART. 7: FACTURATIE

 • Bij werkzaamheden aan éénheidstarieven wordt op het einde van de prestatiemaand een pre-factuur opgemaakt op basis van de door een verantwoordelijke van de Klant tegengetekende prestatiebonnen. Hertel verwacht het akkoord van de Klant op de pre-factuur uiterlijk 5 werkdagen na datum van de pre-factuur. Niet ter kennis stelling van dit akkoord aan Hertel binnen deze termijn van 5 werkdagen, houdt een stilzwijgende aanvaarding in in hoofde van de Klant.
 • Voor het einde van elke maand zal er een factuur opgesteld worden over de maandprestaties op basis van tegengetekend vooruitgangsrapport dat door een verantwoordelijke van de Klant dient ondertekend te worden binnen de 5 dagen na datum van het vooruitgangsrapport. Bij gebreke aan een bericht vanwege de Klant uiterlijk 5 dagen na de datum van het vooruitgangsrapport, gaat Hertel uit van stilzwijgende goedkeuring van de Klant. De definitieve factuur zal vervolgens opgestuurd worden.
 • Indien de pre-facturen worden opgemaakt op basis van een speciaal daarvoor geschreven software programma van Hertel en de Klant een afwijking vraagt die voldoet aan zijn/haar eigen wensen, zal deze software-aanpassing door Hertel doorberekend worden aan kostprijs.
 • Bij gegronde betwistingen van facturen zullen alleszins alle bedragen die niet betwist worden, op de vervaldag dienen betaald te worden. In geen geval kan een onderdeel van een factuur waar een betwisting over bestaat tot gevolg hebben dat de volledige factuur niet in het betalingsverkeer wordt opgenomen.
 • Afrekeningsstaten voor extra werkzaamheden dienen ondertekend te worden door een door de Klant gemachtigd vertegenwoordiger.

ART. 8: AANSPRAKELIJKHEID

 • Hertel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die niet in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de uitvoering van de werken door Hertel.
 • Ingeval van bewezen schade en in geval van bewijs van oorzakelijk verband met de werken uitgevoerd door Hertel en in geval van bewezen fout in hoofde van deze laatste, is de aansprakelijkheid van Hertel alleszins beperkt tot maximaal 10% van de waarde van de werken voor contracten met een waarde boven de EUR 2.500.000,- of tot maximaal 100% bij een waarde van de werken lager dan EUR 2.500.000,-. De aansprakelijkheid van Hertel voor alle kosten omwille van fouten in de constructiepakketten voor de uitvoering van de diensten die aan Hertel werden toegewezen door de Klant, zullen schriftelijk en binnen de drie maanden na voltooiing van de engineeringdiensten gemeld worden en beperkt worden tot de kosten van re-engineering met een maximum van 10% van de uiteindelijke totale engineeringkost. Engineeringkosten kunnen enkel aangerekend worden indien de re-engineering door Hertel wordt uitgevoerd.
 • Hertel kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de “optimale functionering” van de installaties beïnvloed wordt door discrepanties in de informatie van de Klant en/of de daaraan gelieerde detailed engineering.
 • De verantwoordelijkheid van Hertel voor optimale functionering van de installatie die door Hertel ge-engineered is, is beperkt tot re-engineering en de kosten van re-engineering door Hertel, met een maximum van 10% van de totale engineeringkost.
 • Hertel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door overmacht, door handelingen van derden buiten de wil van Hertel om of schade die ontstaat door aanpassingen aan de opdracht door de Klant of derden.
 • Hertel is niet aansprakelijk voor mogelijke indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gebruiksderving, productieverlies, winstderving of bedrijfsonderbreking, behalve in geval van grove schuld of bewuste roekeloosheid van Hertel. De Klant dient Hertel te vrijwaren van alle vorderingen tot vergoeding van indirecte of gevolgschade.
 • Hertel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voorzienbaar is om de werkzaamheden volgens de regels van de kunst uit te voeren.

ART. 9: KOSTEN EN PRIJZEN

 • Alle prijzen zijn gebaseerd op de CAO-voorwaarden geldig op datum van offerte.
 • De nodige gereedschappen en persoonlijke veiligheidsuitrustingen (standaard PBM’s) zijn begrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien afzonderlijke prijzen vermeld staan, maken deze deel uit van een uitvoering in totaliteit. Bij weglating van een deel van de bestelling, kunnen de opgegeven prijzen wijzigen.
 • Stagnatiekosten en/of wachttijden veroorzaakt door de Klant of derden zijn ten laste van de Klant.
 • Aangezien de grondstofprijzen periodiek schommelen, kan dit een invloed hebben op onze totaalprijs op het ogenblik van bestelling. In dat geval zal er door Hertel een prijsrectificatie doorgevoerd worden op basis van de grondstofprijzen op het moment van bestelling.
 • De gangbare prijsherzieningsclausule voor stellingbouw is als volgt samengesteld: P= PO (0,2 + 0,8 S1/SO). Waarbij P= nieuwe prijs, P0= oude prijs, S1= Nieuwe loon indexwaarde en SO= oude loon indexwaarde.
 • De gangbare prijsherzieningsformule voor isolatie, tracing en piping is samengesteld als volgt: voor materialen: P= P0 (0.2 + 0.3 M1/M0 + 0.5 S1/S0) en voor uurtarieven: P= P0 (0.3 + 0.7 S1 / S0). Waarbij P= nieuwe prijs, P0= oude prijs, M1= nieuwe materiaal indexwaarde, MO= oude materiaal indexwaarde, S1= Nieuwe loon indexwaarde en SO= oude loon indexwaarde.
 • Alle prijzen worden geoffreerd in Euro; voor geïmporteerde goederen is de wisselkoers gehanteerd geldig op datum van aanbieding. Valutarisico’s zijn voor rekening en risico van de Klant. De door Hertel geoffreerde prijzen zijn exclusief belasting op goederen en diensten.

ART. 10: VERVOER

De Klant draagt het risico voor verlies of beschadiging van de materialen en aangekochte goederen vanaf het ogenblik dat zij de terreinen van Hertel verlaten. De ontheffing door de vervoerder gegeven (vrachtbrief, cognossement, enz.) geldt als datum voor de overdracht van risico’s. De Klant heeft altijd de mogelijkheid een vervoerverzekering (of een andere) voor zijn eigen rekening te sluiten.

ART. 11: KLACHTEN

 • Elke klacht omtrent het voorwerp van de order, de ontvangen goederen, de geleverde dienst of de overeenkomstigheid van de factuur dient bij aangetekend schrijven aan Hertel gemeld te worden ten laatste binnen de 48 uren vanaf het vaststellen van de klacht en uiterlijk binnen 48uur na het verzenden van de factuur.
 • In geval van vervoer van goederen zal geen klacht omtrent de levering van de goederen in aanmerking genomen worden de Klant geen uitdrukkelijk voorbehoud heeft geformuleerd op het vervoersdocument/vrachtbrief. Het ontbreken van een uitdrukkelijk voorbehoud op het vervoersdocument/vrachtbrief geldt als bewijs van conforme levering van de goederen.
 • Geen terugzending van de goederen zal uitgevoerd kunnen worden zonder onze schriftelijke toestemming, deze toestemming geldt geenszins als erkenning van aansprakelijkheid.
 • In geval van klacht heeft Hertel altijd het recht de om gegronde redenen geweigerde goederen te vervangen.

ART. 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD/OPSCHORTING/RISICO-OVERGANG

 • Eerst na volledige betaling van het werk door de Klant gaat het eigendom van het werk en alle materialen en onderdelen die bij de vervaardiging van het werk moeten worden gebruikt over op de Klant.
 • Hertel behoudt zich het recht voor de levering van goederen en/of diensten op te schorten in geval van niet-betaling van haar facturen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat bij definitieve oplevering van het werk door de Klant het risico van het werk over op de Klant en zal de Klant vanaf de definitieve oplevering het volledige risico van verlies of beschadiging van het werk dragen.

ART. 13: ANNULATIE

In geval van annulatie van de bestelling of uitvoering door de Klant – om welke reden dan ook – is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minimaal 33 % van de waarde of de uitvoering verschuldigd, onverminderd het recht van Hertel om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de geleden schade hoger ligt dan voornoemd percentage.

ART. 14: BEëINDIGING

 • Hertel is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk onverwijld te beëindigen, zonder dat zulks tot enige aansprakelijkheid van Hertel voor kosten en/of schade kan leiden en zulks onverminderd het recht van Hertel op schadevergoeding:
 • indien de Klant de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan of wil nakomen;
 • in geval van (aanvraag van/verzoek tot) gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de Klant, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen, staking of liquidatie van, of overdracht van de juridische en/of feitelijke zeggenschap in diens onderneming, of intrekking van eventuele vergunningen;
 • in geval  van enige andere omstandigheid op grond waarvan Hertel in redelijkheid twijfelt omtrent de continuïteit in de nakoming door de Klant van diens verplichtingen jegens Hertel.
 • Indien een van bovenstaande omstandigheden vervuld is en Hertel zijn recht op beëindiging uitoefent, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van minimaal 20% van de aannemingsprijs, onder voorbehoud van hoger aan te tonen schade.

ART. 15: VEILIGHEID

 • Veilige werkomstandigheden worden door de Klant gegarandeerd, die ook over de nodige werkvergunningen beschikt.
 • Indien nodig voorziet de Klant een brandwacht of veiligheidscoördinator.
 • De Klant garandeert Hertel dat alle gegevens i.v.m. veiligheid werden opgenomen in de prijsaanvraag. In geval van opdracht, zal de Klant alle praktische aspecten met Hertel bespreken in een startwerkvergadering (kick-off meeting) vóór aanvang van de werkzaamheden.
 • Indien de veiligheid tijdens de werkzaamheden niet gegarandeerd is, behoudt Hertel zich het recht om alle werkzaamheden stil te leggen. Hertel zal alle kosten verbonden aan deze onderbreking doorrekenen aan de Klant.
 • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de werknemers van Hertel worden blootgesteld aan risico’s te wijten aan asbest, dient Hertel een kopij van de asbestinventaris overhandigd te krijgen uiterlijk binnen 5 dagen na het verzoek van Hertel (conform K.B. 16-03-2006 art. 10).

ART. 16: SALVATORISCHE CLAUSULE

Zijn of worden enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, dan heeft dit geen invloed op de andere artikelen. Deze blijven voor beide partijen van toepassing. Voor het geval dat een afzonderlijke bepaling nietig is, doen de partijen de moeite een nieuwe overeenkomst te bereiken onder inachtneming van de wederzijdse belangen die het dichtst bij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen staat.

ART. 17: GESCHILLENREGELING

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Hertel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

ART. 18: VERZEKERINGEN

Hertel heeft de nodige verzekeringen afgesloten in functie van haar activiteiten/werkzaamheden alsook die door de wetgeving zijn opgelegd;

· BA Uitbating/BA Na Levering,

· Arbeidsongevallen,

· Verplichte verzekering motorvoertuigen.

Op eenvoudig verzoek kunnen attesten als bewijs van verzekering opgevraagd worden voor wat betreft de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Arbeidsongevallen.

Vrijwaringen alsook afstanden van verhaal ten voordele van de Klant dienen schriftelijk met Hertel te worden overeengekomen en zijn niet standaard in onze voorwaarden opgenomen.

ART. 19: BESCHERMING VAN PERSOONGSGEGEVENS

Hertel verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van EU Richtlijn 96/46, en, vanaf 25 mei 2018, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") 2016/679 (net als elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert), en om ervoor te zorgen dat ook haar personeel, agenten, vertegenwoordigers en onderaannemers deze wetgeving respecteren. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaat de Klant dezelfde verbintenis aan. Hertel zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een inbreuk op deze wetgeving door de Klant, die Hertel in dit verband volledig zal vrijwaren voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zij zou lijden (met inbegrip van winstderving, reputatieschade, en kosten van advocaten en IT consultants).

In haar hoedanigheid van "verwerkingsverantwoordelijke", mag Hertel de persoonsgegevens (naam, persoonlijke kenmerken, contactgegevens en financiële informatie) van de agenten, vertegenwoordigers, werknemers en onderaannemers van de Klant verwerken, voor doeleinden van klanten- en/of leveranciersbeheer, accounting/betalingsbeheer, naleving van wetgeving, en direct marketing. Bepaalde persoonsgegevens kunnen ook verzameld worden door consultatie van publieke databanken. Voor elektronische direct marketing communicaties, zal indien nodig eerst de opt-in toestemming gevraagd worden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Hertel doorgegeven worden aan haar onderaannemers/verwerkers, verbonden entiteiten of aan overheidsinstanties, voor de doeleinden hierboven opgesomd. Indien bepaalde persoonsgegevens zouden doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal Hertel ervoor zorgen dat alle wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn. Hertelzal ook aan alle betrokkenen een recht op toegang geven tot de persoonsgegevens die op hun betrekking hebben en, indien van toepassing, een recht op verbetering of verwijdering van foutieve gegevens, of nog een recht op beperking van de verwerking of op gegevensoverdraagbaarheid, doch enkel voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn, en voor zover een identiteitsbewijs werd verstrekt. Elk individu heeft ook het recht, gratis en op eenvoudig verzoek, om zich te verzetten tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. Vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan onze GDPR contactpersoon (GPDRBE@hertel.com).

 Meer informatie over hoe Hertel omgaat met persoonsgegevens is te vinden op de volgende web pagina https://www.hertel.be/nl/privacybeleid. De Klant zal deze informatie ter beschikking stellen van de werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onderaannemers waarvan zij persoonsgegevens aan Hertelverstrekt. Zij zal ook haar eigen privacybeleid beschikbaar stellen aan Hertel, op elk moment en na een specifiek verzoek hiertoe.